Imádság a Szent Családhoz a Szinódusért

Jézus, Mária és József,
bennetek szemléljük
az igaz szeretet csillogását,
hozzátok fordulunk bizalommal.

Názáreti Szent Család,
tedd a mi családjainkat is
a megélt közösség és az imádság helyévé,
az Evangélium hiteles iskolájává,
kicsiny család-egyházzá.

Názáreti Szent Család,
add, hogy a családoknak ne kelljen többé megtapasztalniuk
az erőszakot, a bezártságot, a megosztottságot;
és akiket megbántottak vagy megbotránkoztattak
hamarosan megvigasztalódhassanak és meggyógyuljanak.

Názáreti Szent Család,
add, hogy a következő Püspöki Szinódus
mindenkiben újraélessze annak tudatát,
hogy a család szent és sérthetetlen,
Isten tervének ékköve.

Jézus, Mária és József,
halljátok meg és hallgassátok meg könyörgésünket.

Egyetemes könyörgések

Kedves testvérek, mint Isten gyermekeinek családja, akiket a hit táplál, forduljunk kéréseinkkel az Atyához, hogy családjaink, akiket Krisztus kegyelme erősít, váljanak hiteles család-egyházakká, ahol Isten szeretetét megélik és tanúságot tesznek róla.

A könyörgésekre így válaszoljunk: Urunk, áldd meg és szenteld meg családjainkat!

Ferenc pápáért, akit arra hívott meg az Úr, hogy a szeretetben vezesse az Egyházat: támogassa őt a püspökök testületének és Isten egész népének egységéért végzett szolgálatában.

A szinódusi atyákért, és a Püspöki Szinódus III. Rendkívüli Közgyűlésének többi résztvevőjéért:
​​a Szentlélek világosítsa meg értelmüket, hogy az Egyház meg tudjon felelni a családokat érintő kihívásokra, hűen Isten tervéhez.

Azokért, akik a nemzetek kormányzásának felelősségét viselik, hogy a Szentlélek sugalljon számukra olyan terveket, amelyek a családra, mint a társadalom alapvető sejtjére építenek az Isten tervének megfelelően, és hogy támogassák a családokat a nehéz helyzetekben.

A keresztény családokért: az Úr, aki a házastársi közösségre jelenléte pecsétjét helyezte, tegye családjainkat az imádság helyévé, az élet és a szeretet bensőséges hajlékaivá a názáreti Szent Család mintájára.

A nehézségekkel küzdő házastársakért: irgalomban gazdag Urunk segítse őket az Egyház anyai gondoskodása révén, megértéssel és türelemmel, a megbocsátás és kiengesztelődés útján.

Azokért a családokért, akiknek az Evangélium miatt el kell hagyniuk hazájukat: az Úr, aki Máriával és Józseffel együtt megtapasztalta a száműzetést Egyiptom földjén, vigasztalja meg őket kegyelmével és nyisson számukra ösvényeket a testvéri szeretet és az emberi szolidaritás révén.

A nagyszülőkért: az Úr, akit a Templomban az idős Simeon és Anna fogadott, tegye őket a szülők bölcs munkatársaivá a hit továbbadásában és a gyermekek nevelésében.

A gyermekekért: az élet Ura, aki szolgálata során magához engedte a gyermekeket és példaképül állította őket, hogy belépjünk a mennyek országába, keltse fel mindenkiben a tiszteletet a születő élet iránt és ihlessen olyan nevelői terveket, amelyek megfelelnek a keresztény életfelfogásnak.

A fiatalokért: az Úr, aki megszentelte a kánai menyegzőt, segítse őket annak felfedezésében, hogy a család szent és sérthetetlen az Isten terve szerint és támogassa a házasságra készülő jegyesek útját.

Ó, Istenünk, aki nem hagyod magukra kezed műveit, hallgasd meg kéréseinket! Küldd el Fiad Szentlelkét, hogy megvilágosítsa az Egyházat a Szinódus kezdetén, hogy az igazi szeretet ragyogását szemlélve a názáreti Szent Családban megtanulja tőle a szabadságot és az engedelmességet, hogy így bátran és irgalommal tudjon válaszolni a mai világ kihívásaira.
Krisztus, a mi Urunk által.