Szentségimádási óra az elsőáldozókért

1.     Isteni béke (K 91.)

(Bevezető ima)

2.     A belső szobámba (K 3.)

3.     Tisztítsd meg szemem (K 144.)

4.     Teremts bennem (K 208.)

5.     Ahol szeretet (K 238.)

6.     Szeretet áradjon (K 265.)

Uram, a Te házad csendes magányában térdelek. Átérzem, hogy a hely, ahol tartózkodom, szent. Az oltárszekrény fehér ostyájában a Te jelenléted világít, a Te szeretettől lángoló szíved dobog. A kenyér színébe rejtőzött isteni fölségből a kegyelem sugara árad. Ott vagy, Uram, a fenséges bazilikák oltárszekrényében, a világvárosok tabernákulumaiban, kis falvak, kolostorok, apró kápolnák szent csöndjében – s mindenütt a lelki elmélyülés, életszentség és szeretet nevelője vagy. Jó nekem itt lennem, Uram! Valóban „nincs nép, melyhez ily közel lenne Istene.” Nézz reám, hallgasd meg imámat, akár szavakkal, akár titokzatos érzésekkel száll hozzád. És szólj hozzám, Uram, mert hallja a Te szolgád!

7.     Mert Te, Uram (K 145.)

„Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem fog éhezni, és aki bennem hisz, sohasem szomjazik meg. De mondtam nektek, hogy bár láttatok engem, mégsem hisztek. Mindenki, akit nekem ad az atya, hozzám jön, és aki hozzám jön, nem utasítom el, mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. Atyám akarata az, hogy mindenkinek, aki látja a Fiút és hisz benne, örök élete legyen; és én feltámasztom őt az utolsó napon.”

8.     Jézus, áldott legyél (K 95.)

„Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet tibennetek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóságos étel, és az én vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad és én őbenne.”

9.     Ízleld és lásd (K 334.)

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!

 

Mennybéli Atyaisten                                Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten

Szentlélek Úristen

Szentháromság egy Isten

Élő Kenyér, ki az égből szállottál alá

Elrejtett Isten és Üdvözítő

Választottak gabonája

Szüntelen tartó áldozat

Tiszta felajánlás

Legtisztább asztal

Angyalok eledele

Elrejtett manna

Isten csodáinak emlékezete

Természetfölötti Kenyér

Testté lett Ige

Szent Ostya

Áldásnak Kelyhe

A hitnek titka

Magasztos, tisztelendő Szentség

Legszentebb Áldozat

Engesztelő áldozat élőkért és holtakért                      Irgalmazz nekünk!

Mennyei gyógyszer, mely oltalmaz a bűn ellen

Az Úr szenvedésének szentséges emlékezete

Minden bőséget meghaladó ajándék

Az Isten szeretetének legnagyobb emléke

Az isteni bőkezűség túláradása

Szentséges és felséges titok

Halhatatlanság orvossága

Félelmetes és éltető Szentség

Az Ige mindenhatóságával testté vált kenyér

Vérontás nélkül való áldozat

Étel és vendég

Vigasztaló vendégség, melyben az angyalok szolgálnak

Kegyesség szentsége

A szeretet köteléke

Tiszta lelkek táplálása

Az Úrban meghalók úti eledele

A jövendő dicsőség záloga

 

Testednek és Vérednek méltatlan vételétől       Ments meg, Uram, minket

A test kívánságaitól

A szemek kívánságaitól

Az élet kevélységétől

Minden bűnalkalomtól

Vágyakozásod által, mellyel a Húsvétot tanítványaiddal eltölteni kívántad

Nagy alázatosságod által, mellyel a tanítványok lábát megmostad

Nagy szereteted által, mellyel ez isteni szentséget szerezted

Kiontott véred által, melyet nekünk az oltáron hagytál

Szentséges tested öt sebe által, melyet értünk fölvettél

 

Mi bűnösök                                                Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Hogy e csodálatos szentség iránti hitet, tiszteletet és áhítatot bennünk megtartani méltóztassál

Hogy a bűnök töredelmes bevallásával minket az Oltáriszentség gyakori vételére vezetni méltóztassál

Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Hogy minket a hitetlenségtől, tévtanítástól és a szív vakságától megőrizni méltóztassál

Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Hogy halálunk óráján ez úti eledellel minket megerősíteni és bátorítani méltóztassál,

Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Hogy minket az örök élet vendégségébe vezérelni méltóztassál

Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Isten Fia                                             Kérünk Téged, hallgass meg minket!

 

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,

Kegyelmezz nekünk, Uram!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,

Hallgass meg minket, Uram!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,

Irgalmazz nekünk, Uram!

 

Kenyeret adtál nekünk a mennyből!

Amely minden gyönyörűséggel teljes.

 

Könyörögjünk!

Isten, te a csodálatos Oltáriszentségben kínszenvedésed emlékét hagytad: engedd, kérjük, testednek és vérednek titkait úgy tisztelnünk, hogy megváltásodnak gyümölcsét szüntelenül érezzük. Ki élsz és uralkodol, Isten, mindörökkön örökké! Ámen

10. Uram, Tehozzád futok (K 353.)

 

Imádkozzunk a leendő elsőáldozókért!

Miatyánk,      Üdvözlégy,     Dicsőség

 

Oltáriszentség eltétele

11.  Csak Jézusnak szolgálok (K 274.)